Photography Portfolio - 49

white poinsettia macro

The image White Poinsettia Macro was posted online on the 18 December 2009.